Privacy

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend voor het afhandelen van uw bestelling. Alle klantgegevens worden met inachtneming van de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) door ons opgeslagen en verwerkt.

Over ons privacybeleid

BBP Light bv geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.


WETTELIJKE KENNISGEVING
De inhoud van deze site

Wanneer u deze site bekijkt of wanneer u op elke andere manier gebruik maakt van materiaal die op deze site aanwezig is, inclusief het downloaden van software, dient u de nodige maatregelen te treffen om te voorkomen dat het gebruikte materiaal op deze site, inclusief de te downloaden software, op enige wijze een negatief effect heeft op de werking van uw computersysteem. Dit betekent ook dat u zich ervan moet verzekeren dat het materiaal van uw keuze vrij is van virussen.

Ondanks dat alle moeite genomen is om te verzekeren dat al het materiaal op deze site correct, compleet, zo recent als mogelijk en vrij van virussen is, kunnen er op geen enkele manier rechten ontleent worden aan deze site.

Het materiaal wat op deze site gebruikt wordt, is eigendom van BBP Light bv of andere leveranciers. Reproductie of gebruik van al het materiaal of gedeeltes hiervan in elke vorm is verboden tenzij bedoelt voor persoonlijk c.q. niet commercieel gebruik. Er wordt geen licentie afgegeven voor de reproductie van het materiaal voor ander gebruik dan web-browsing. Indien u materiaal reproduceert voor persoonlijk, niet commercieel gebruik, dient u BBP Light bv als bron te vernoemen door te verwijzen naar deze site (https://www.bbplight.nl) en de voetnoot "© 1992-2024 BBP Light bv" bij de reproductie.

Teksten, foto's, films, tekeningen, grafische weergaven, geluiden, data, etc. kunnen een copyright bevatten en zijn of eigendom van BBP Light bv of worden onder licentie gebruikt door BBP Light bv.

Trademarks en service marks, inclusief de logo's, slogans etc. zijn geregistreerde of ongeregistreerde merken gebruikt onder licentie van BBP Light bv.

Getoonde producten en productie methoden beschreven op deze site, kunnen onderwerp zijn van andere intellectuele eigendomsrechten, inclusief patenten en patentapplicaties, gebruikt onder licentie door BBP Light bv.

Er wordt geen licentie afgegeven voor het gebruik van deze intellectuele eigendomsrechten, en wij maken u erop attent dat BBP Light bv nauwgezet controleert en onmiddellijk elke overtreding van alle eigendomsrechten vervolgt, inclusief een wettelijke vervolging.


Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van BBP Light bv.

De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 09/08/2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.

Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.


Over de gegevensverwerking

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.


Webwinkelsoftware

Shopfactory / Santu

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van ShopFactory/Santu. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. ShopFactory/Santu heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. ShopFactory/Santu is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie bij het verwerken van uw ordergegevens bij het plaatsen van een bestelling.
U kunt/hoeft bij ons geen (klanten)accounts aanmaken bij het plaatsen van een bestelling.


E-mail en mailinglijsten

Inboxify

Onze website maakt gebruik van Inboxify en Sohosted. Inboxify is een derde partij die het verzenden van eventuele nieuwsbrieven afhandelt. Sohosted is een derde partij die het e-mailverkeer afkomstig van onze website afhandelt. Alle bevestigingsmails die u ontvangt van onze website en webformulieren worden verzonden via de servers van Sohosted. Inboxify en Sohosted zullen uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. Als u hier op klikt zal u geen e-mail meer van onze website ontvangen. Dit kan de functionaliteit van onze website ernstig verminderen! Uw persoonsgegevens worden door Inboxify en Sohosted niet opgeslagen. Inboxify en Sohosted
maken gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. Inboxify en Sohosted behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.


Sohosted en Easy Add In

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Sohosted en Easy Add In. Deze partijen hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Sohosted en Easy Add In  hebben geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons emailverkeer vertrouwelijk.


Payment processors

PayPal / Mollie

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van de platformen van PayPal en Mollie. PayPal en Mollie verwerken uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. PayPal en Mollie hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. PayPal en Mollie behouden zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. PayPal en Mollie delen in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en informatie met betrekking tot uw financiële positie met kredietbeoordelaars. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van PayPal's en Mollie's dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. PayPal en Mollie bewaren uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.


Verzenden en logistiek

SelectCourier / FedEx

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van SelectCourier en FedEx voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met SelectCourier en FedEx delen. SelectCourier en FedEx gebruiken deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat SelectCourier of FedEx onderaannemers inschakelt, stellen SelectCourier en FedEx uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.


Facturatie en boekhouden

Davilex

Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Davilex. Dit is een offline pakket waardoor er geen gegevens met Davilex worden gedeeld.


Externe verkoopkanalen

NVT


Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw verzoek - op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.


Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.


Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan BBP Light bv op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.


Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.


Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.


Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.


Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.


Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.


Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.


Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van BBP Light bv. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.


Cookies

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.


Cookies van derde partijen

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.


Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.


Contactgegevens

BBP Light bv
Abberdaan 194 - 196
1046 AB Amsterdam
Nederland
T (020) 690-9898
E info@bbplight.com

Contactpersoon voor privacyzaken
B. Bruijn Plomp